Trường Mẫu giáo Trường Bình

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

XEM KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024 TẠI ĐÂY
/Uploads/4051/files/KH_TUY%E1%BB%82N_TUYEN_SINH_2023_2024%20(%C4%91%C4%83ng%20b%C3%A0i)(1).pdfXEM THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRẺ SINH NĂM 2018 TẠI ĐÂY 
/Uploads/4051/files/TH%C3%94NG%20B%C3%81O%20TUY%E1%BB%82N%20SINH%20TR%E1%BA%BA%202018_2023-2024_0001.pdf


XEM THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRẺ SINH NĂM 2019, 2020 TẠI ĐÂY 
/Uploads/4051/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20tr%E1%BA%BB%202019%2C%202020.pdf

Vào đường link để thực hiện đăng ký tuyển sinh
 https://tuyensinh.longan.edu.vn/