Trường Mẫu giáo Trường Bình

THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện Quyết định số 10986/QĐ-UBND ngày 5/11/2021 của UBND tỉnh Long An V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An (thay thế Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh);
Thực hiện Công văn số 416/SGDĐT-HCQT ngày 18/02/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh Long An V/v Hướng dẫn thu học phí năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An,
Trường Mẫu giáo Trường Bình thực hiện thu học phí như sau:
1. Mức thu:
- Lớp Mầm: 154.000 đồng/tháng/trẻ
- Lớp Chồi: 134.000 đồng/tháng/trẻ
- Lớp Lá: 111.000 đồng/tháng/trẻ
2. Hình thức thu: chuyển khoản
3. Số tài khoản của trường: 6604201005044, Ngân hàng Agribank huyện Cần Giuộc Đông Long An.
Tên tài khoản: Trường mẫu giáo Trường Bình